Arheološki lokaliteti

Baština

Autor: Marta Perkić

Datum: 6/2007

Broj komentara: 0

Crkva Sv. Đurđa u Buićima

Arheološka sonda

Crkva Sv. Đurđa smještena je na samoj granici između sela Buići i Petrača, a nekad je bila glavna crkva sela Petrača te je oko nje postojalo groblje. Kako je davno izašlo iz upotrebe, palo je u zaborav, a stećci uz crkvu te ulomci ugrađeni u nju još su jedini svjedoci tih prohujalih vremena. No osim stećaka, ova crkva je oduvijek privlačila pažnju stručne javnosti zbog ugrađenih arhitektonskih ulomaka koji su mnogo stariji čak i od prvog spomena crkve 1321.g. Radi se o dva starokršćanska ulomka na pročelju crkve te predromaničkim tj. starohrvatskim ulomcima u unutrašnjosti crkve koji upućuju na veliku starost, a i vrijednost ovog arheološkog lokaliteta.

Krstionica

Upravo arheološka istraživanja provedena krajem 2006. i početkom 2007. počela su rasvjetljavati ovu nikad do kraja ispričanu priču. Naime, na inicijativu Bratstva Presvetog Trojstva iz Petrače, koji se i brinu o crkvi, započeli su sanacijski radovi oko crkve. Tada se naišlo na kosti starijih grobova te su radovi zaustavljeni i započelo se s istraživanjem ugroženog dijela crkvene parcele. Radove je financirala Općina Župa dubrovačka, a izvodila arheološka tvrtka "Arheoplan d.o.o.", dok je voditelj istraživanja bila autorica ovih redaka.

Otkriven je rubni dio ranosrednjovjekovnog groblja te istraženo ukupno 28 grobova s grobnom arhitekturom karakterističnom za područje Dalmacije kroz cijeli srednji vijek – kamenim pločama kojima se oblagala i poklapala grobna raka. Svakako, najznačajniji nalaz s ovih istraživanja je srebrni bizantski novac iz prve polovine 10. st. nađen u jednom grobu koji otvara mogućnost postojanja crkve i groblja već u 10. stoljeću, dakle čak tri stoljeća prije prvog spomena crkve! Osim groblja otkriven je i stariji kasnoantički zid, gotovo potpuno uništen ukopavanjem grobova, koji uz obilje pokretnog materijala (ulomci keramičkih i staklenih posuda, te razni oblici krovnog crijepa) dokazuje da je u antičko doba ovdje postojao neki objekt, možda čak i crkva.

Predromanički ulomak

Samo sustavna istraživanja crkve i njenog okoliša upotpunit će povijesnu sliku ovog lokaliteta kao i cijele Župe koja obiluje izuzetno vrijednim arheološkim lokalitetima. Oni tek čekaju da budu ponovo razotkriveni i nadamo se, zauvijek oteti zaboravu. Ne treba zanemariti ni turistički potencijal ovakvih lokaliteta – Župa ima bogatu prošlost koju tek treba pokazati...

Komentari (0)