O školama

Baština

Autor: Paulina Kisić

Datum: 9/2008

Broj komentara: 1

Školstvo u Župi

Kuća obitelji Grbić u Mandaljeni

Društvene promjene do kojih dolazi početkom 19. st. ostavile su svoje tragove i na području Župe dubrovačke. Pomorci koji su jedrili europskim i svjetskim morima, vraćajući se u domovinu, naseljavajući te otkupljujući imanja gospara, šire ideje o potrebi za pismenošću. U to vrijeme počinju se javljati i usamljeni pojedinci koji odlaze svojim župnicima kako bi naučili osnove pismenosti, a time otkrivaju interese Župljana i najavljuju skoro otvaranje prave škole.

Prva škola u Župi

Zavod Josipovac

U Mlinima je 1856. otvorena prva pučka škola na području Župe dubrovačke (točnije muška jednorazredna učiona), a zatim slijedi otvaranje i u drugim mjestim: 1862. na Petrači, 1869. u Postranju, 1885. na Gornjem Brgatu i 1901. na Smokovijencu. Škola na Petrači sve do 1879. radi u kući Šime Zeca, a nakon toga biva preseljena u kuću Vicka Grbića u Mandaljeni gdje se rad nastavio sve do osnivanja osmogodišnje škole.

Državnim zakonom iz 1868. crkveni nadzor nad školom prelazi na svjetovnu vlast, a godinu kasnije donesen je Zakon o osnovnom školstvu prema kojem je pohađanje osnovne škole započinjalo sa šest godina i trajalo do navršene četrnaeste godine. Taj zakon 1871. promijenjen je propisom koji dopušta školovanje do dvanaeste godine, međutim, do četrnaeste učenici su dužni pohađati tzv. ponavljaonicu koja je organizirana kao večernja ili svetačko-nedjeljnja škola. Od 1869. školu nadziru mjesna, kotarska i pokrajinska školska vijeća. Školske godine 1893./94. škola u Mandaljeni postaje mješovita, a slijede je i druge škole.

Osnovna škola Župa dubrovačka

Polaznice stručne škole zavoda Josipovac

Polovicom 20. stoljeća reformom školstva produžuje se obvezno šestogodišnje školovanje na osam godina. Prva osmogodišnja škola na području Župe dubrovačke otvorena je u Postranju godine 1955. Već iduće školske godine otvara se osmogodišnja škola i u Mandaljeni, koja ujedno od 1959. postaje matična škola za cijelo područje Župe i dobiva naziv Osnovna škola "Župa dubrovačka". Iste se godine nastava počinje izvoditi u Zadružnom domu i dijelom u Zavodu Josipovac. Od ostalih škola do danas djeluju kao četverogodišnje još škola u Postranju i na Gornjem Brgatu. Škola u Mlinima zatvorena je školske godine 1963./64., a ona na Smokovijencu krajem školske godine 1971./72. Također 1969. preseljenjem Poljoprivredne zadruge cijela zgrada Zadružnog doma predana je matičnoj školi. Potom započinje adaptacija i dogradnja objekta koja završava 1984. U to vrijeme škola u Župi broji 765 učenika i javlja se potreba za novom i većom školom, te stoga i nastaje idejni projekt nove škole u Župi.

Tko čeka taj i dočeka

Nova zgrada škole

Taj projekt je i realiziran, ali s velikim zakašnjenjem, te su sve brojniji župski osnovnoškolci prešli u novu zgradu tek u ožujku 2008. Njena izgradnja trajala je dvije godine i kako doznajemo iz razgovora s ravnateljicom Ankom Šutalo škola ima osamnaest učionica s kabinetima, ugodna je i nova, no na žalost nedovoljna za potrebe svih 640 učenika koliko ih je trenutno na području Župe. Stoga se dio nastave još uvijek izvodi u prostorijama "stare" škole te se planira dogradnja još deset učionica u sklopu nove škole kako bi se svi učenici nalazili na istom mjestu. U izgradnji je i nova dvorana koja bi učenicima tebala osigurati kvalitetnu nastavu tjelesnog odgoja i pružiti uvjete koje oni zaslužuju i koji će omogućiti nesmetano izvođenje nastave, kao i brojnih drugih aktivnosti.

Na mladima svijet ostaje

Dakle, sve što preostaje jest nadati se kako će potrebe učenika naići na razumijevanje kod mjerodavnih, te da će se u skoroj budućnosti i realizirati. Mladi su ti na kojima svijet ostaje, stoga im treba pružiti kvalitetno obrazovanje za budućnost.

Komentari (1)

  • 05.12.2009 : rino93

    Samo bi primjetio da škola nije bila na Petrači , nego ispod Petrače.Dalje bila je u kući Sima Zeca(Zeka)nebi bilo dobro doba u kojoj je ta škola djelovala, poistovjećivati sa današnjim vremenom( u tu školu je išao i moj djed koji je rođen 1862 , istina samo 3 mjeseca jer mu više doma nijesu dozvolili)